Önkormányzati Álláshirdetés Országos fejlesztési pályázatok Programalap - mini projektek támogatására

Álláshirdetés

Pályázati felhívás - ügyvezetői munkakör betöltése

Érvényes: 2020.06.30 - 2020.08.15

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról szóló 40/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet alapján – a társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva -

 

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT.  

(9700 Szombathely, Géfin Gyula u. 22., cégjegyzékszám: 18-09-108728) 

ügyvezetői munkakörének betöltésére.

 

A Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában lévő, közhasznú nonprofit gazdasági társaság. Az ügyvezető a gazdasági társaságot egyszemélyi felelős vezetőként irányítja.

Az ügyvezetői tisztség – amely munkaviszonyban tölthető be – 2020. október 1. napjától határozatlan időtartamra szól. Az ügyvezető igazgató felett a munkáltatói jogokat az önkormányzat a mindenkori vagyonrendelete szerint gyakorolja.

Az ügyvezető főbb feladatai:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, a társaság Alapító Okiratában és az alapítói határozatokban meghatározott feladatok ellátása, így különösen:

- a társaság teljes körű működésének irányítása a tulajdonos által meghatározott szervezet keretein belül,

- a társaság gazdálkodásának irányítása és megszervezése;

- az éves üzleti terv elkészítése és a tulajdonos elé terjesztése;

- az éves és féléves mérlegbeszámoló elkészítése és tulajdonos elé terjesztése;

- a munkáltatói jogkör gyakorlása a társaság valamennyi munkavállalója felett;

- a felügyelő bizottság, a könyvvizsgáló és a tulajdonos kérésére a társaság könyveibe, irataiba a betekintés lehetővé tétele és a társaság ügyeiről felvilágosítás adása;

- eredményes marketing tevékenység folytatása;

- az ügyvezetést fokozott gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni.

A munkakör betöltésének feltételei:

  •  felsőfokú végzettség
  •  magyar állampolgárság
  •  büntetlen előélet.

Javadalmazás: Az ügyvezető személyi alapbére: bruttó 600.000,- Ft. Az ügyvezetőt a személyi alapbéren felül a munkáltató Javadalmazási Szabályzata szerinti egyéb juttatás illetheti meg.  

A munkába lépés napja: 2020. október 1.

A pályázathoz csatolni kell a pályázó:

- részletes szakmai önéletrajzát;

- végzettségét igazoló okiratok hiteles másolatát;

- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát;

- nyilatkozatát, hogy a Munka Törvénykönyve 211. § (1)-(2) bekezdésében szereplő összeférhetetlenség fennáll-e, megjelölve az összeférhetetlenség jellegét, formáját (összeférhetetlenség fennállása esetén a mentesítésről, és annak feltételeiről a munkáltató dönt); /1. sz. melléklet/

- nyilatkozatát a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról; /2. sz. melléklet/

- nyilatkozatát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ában felsorolt kizáró okok fenn nem állásáról; /3. sz. melléklet/

- hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik; /4. sz. melléklet/.

A pályázó pályázati dokumentációt igényelhet, amely tartalmazza a társaság Alapító Okiratát, Szervezeti és Működési Szabályzatát, működési alapmutatóit (költségvetési sarokszámok, dolgozói létszám, létesítményi technikai és műszaki adatok). A pályázati dokumentáció a Kft. gazdasági asszisztensénél, a 94/319-289-es telefonszámon kérhető.

A pályázati felhívás közzététele: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata internetes honlapján (www.szombathely.hu), a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. honlapján (www.sztv.hu), a Savaria Fórum hetilapban, valamint a megyei napilapban történik.

A pályázat benyújtásának helye, módja: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában személyesen (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3., Vagyongazdálkodási Iroda VI. emelet 618.) illetve tértivevényes ajánlott postai küldeményként (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.). Postai küldemény esetén a benyújtási határidő utolsó napján beérkező pályázatokat tekinti a kiíró határidőben benyújtottnak.

A pályázatot 2 (kettő) példányban, a borítékon „Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázat” megjelöléssel kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 15.

A pályázat elbírálása: A pályázatokat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése bírálja el és dönt a benyújtási határidőt követő ülésén. A Közgyűlésnek a Gazdasági és Jogi Bizottság tesz javaslatot az ügyvezető személyére. A bizottság a pályázati feltételeknek megfelelő és hiánytalan pályázatot benyújtó pályázókat személyes meghallgatásra hívhatja. A pályázattal kapcsolatos további információ a Jogi és Képviselői Osztály Vagyongazdálkodási Irodájánál, a 06/94/520-389 telefonszámon kérhető. A pályázat kiírója fenntartja annak a jogát, hogy a pályázati eljárást az eljárás bármely szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa.

Szombathely, 2020. június 29.

Dr. Nemény András
 

További felhívások (0 db)

Programok

Kedves Látogató!

Magyarország Kormánya által kihirdetett egészségügyi veszélyhelyzet kapcsán hozott intézkedések miatt a programok, rendezvények megtartása bizonytalan időre szünetel.

Kérjük, hogy figyelje a veszélyhelyzettel kapcsolatos tájékoztatásokat, és látogasson vissza programajánló oldalunkra később.

Köszönjük!

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Adatok betöltése, kérem várjon...