Önkormányzati Álláshirdetés Országos fejlesztési pályázatok Programalap - mini projektek támogatására

Álláshirdetés

Pályázati felhívás - ÓVODAVEZETŐ (magasabb vezető) beosztás betöltésére

Érvényes: 2020.03.11 - 2020.04.07

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a

SZOMBATHELYI  MESEVÁR  ÓVODA - ÓVODAVEZETŐ (magasabb vezető) beosztás betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2020. 08. 01. -  2025. 07.31. napjáig  szól

A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Gagarin u. 10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • az intézmény szakszerű és törvényes vezetése a vonatkozó jogszabályok alapján,

 • a feladatellátáshoz szükséges személyi-tárgyi feltételek biztosításáról való gondoskodás,

 • a magasabb vezetői feladatok ellátása,

 • beosztotti munkakör: óvodapedagógus.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. melléklete, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései az irányadóak. Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;

 • büntetlen előélet: a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak miatti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, továbbá a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;

 • cselekvőképesség;

 • Képesítési feltétel: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  (a továbbiakban: Nkt.) 67. § (1) bekezdésében, valamint a Korm. rend. 21/A. § (1) bekezdésében  foglaltak alapján:

 • az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges, az Nkt. 3. mellékletében meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,

 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

 • legalább 4 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkakörbe szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

 • vagyonnyilakozat-tételi eljárás lefolytatása;

 • a három hónapos próbaidő kikötésének vállalása (amennyiben a pályázó részére a próbaidő kikötése kötelező).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajzot, amely igazolja az 4 év szakmai gyakorlat  meglétét;

 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét, továbbá, amennyiben nyelvvizsgával rendelkezik az idegennyelv-tudást igazoló okmány(ok) hitelt érdemlő igazolását, másolatát;

 • a pályázó a Szombathelyi Mesevár Óvoda fejlesztésére, vezetésére vonatkozó programját;

 • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt büntetőeljárások hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;

 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja;

 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes meghallgatása, valamint a pályázatának elbírálása a bizottság, továbbá a közgyűlés nyilvános ülésén történhet-e, vagy kéri a zárt ülés tartását;

 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. szerinti összeférhetetlenség

 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy amennyiben próbaidő kikötése kötelező, úgy 3 hónapos próbaidő kikötését vállalja. 

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. április 7. 16.00 óra (postai úton való benyújtás esetén is)

A pályázattal kapcsolatos további információt Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi és Közszolgálati Osztály (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. III. emelet 313. iroda; telefon: 94/520-176) nyújt.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat papír alapon 4 példányban kérjük személyesen vagy postai úton benyújtani.

 • Postai úton Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. címre megküldve. Kérjük a borítékon feltüntetni: Szombathelyi Mesevár Óvoda óvodavezetői pályázat.

 • Személyesen: az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály Egészségügyi, Kulturális és Köznevelési Irodája részére (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. III. emelet 313. iroda)  

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság hallgatja meg és véleményezi. A pályázatokról Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a kinevezési és megbízási jogkör gyakorlója – az Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság szakmai véleményének mérlegelését követően – dönt. A pályázók a bizottsági meghallgatás időpontjáról a Bizottság ülését megelőző 5 nappal írásban értesítést kapnak. A pályázat eredményéről a pályázók a  Közgyűlés döntését követő 3 munkanapon belül írásban értesülnek. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Szombathely, 2020. február 25.

 

Dr. Nemény András

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere

További felhívások (0 db)

Programok

Előadás/Kiállítás: III. SEK Poetry

Helyszín: ELTE Savaria Egyetemi Központ, Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
Időpont: 2020 Március 31. (Kedd) 14:00

Világjárók: Izrael egy pedagógus szemével (Előadás/Kiállítás)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
2020 Március 31. (Kedd) 14:30

Még több Előadás/Kiállítás ...
Gesztusok mélyén - Radosza Attila képzőművész kiállítása (Előadás/Kiállítás)

Weöres Sándor Színház - Aula, Szombathely, Akacs M. u. 7.
2020 Március 31. (Kedd) 19:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
Georges Feydeau: Kis hölgy a Maximból (Színház/Tánc)

Weöres Sándor Színház - Nagyszínpad, Szombathely, Akacs M. u. 7.
2020 Március 31. (Kedd) 19:00

Még több Színház/Tánc ...
A bükki füvesember - Gyuri bácsi előadása (Előadás/Kiállítás)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
2020 Április 02. (Csütörtök) 18:00

Még több Előadás/Kiállítás ...

További programajánlatokért látogasson el a szombathelypont.hu weboldalra, vagy töltse le mobil alkalmazásunkat!

Adatok betöltése, kérem várjon...