Önkormányzati Álláshirdetés Országos fejlesztési pályázatok Programalap - mini projektek támogatására

Álláshirdetés

Pályázati felhívás - INTÉZMÉNYVEZETŐ (magasabb vezető) beosztás betöltésére.

Érvényes: 2020.09.30 - 2020.10.31

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a

SZOMBATHELYI EGYESÍTETT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNY

 • INTÉZMÉNYVEZETŐ (magasabb vezető) beosztás betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2021. 01.01.- 2025.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Bem J. u. 33.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Magasabb vezetői beosztáshoz tartozó feladatok: A hatályos jogszabályi előírások betartásával a Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény működtetése. Magasabb vezetői feladatok ellátása. A feladatellátáshoz szükséges személyi-tárgyi feltételek biztosításáról való gondoskodás.

Beosztotti munkakör: A Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény feladatkörével összefüggő feladatok ellátása. 

Jogállás, Illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatások minimális összegére a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a végrehajtásáról rendelkező, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazott munkakörbe kinevezhető.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • 18. életév betöltése;
 • büntetlen előélet; a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában valamint a 20. § (2d) bekezdés a) pontjában meghatározottak miatti büntetőeljárás hatálya alatt;
 • a pályázó nem áll a Btk. 52. § (3) bekezdése szerinti foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
 • a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2d) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmények elkövetése miatt kényszergyógykezelés alatt;
 • a pályázóval szemben nem szabtak ki a Kjt. 20. § (2d) bekezdés a) pontjában meghatározott szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztést, közérdekű munkát vagy pénzbüntetés, továbbá végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést.
 • Képesítési feltétel: A Kjt. 23. § (1) bekezdése szerint magasabb vezető – a 90. §-ban foglalt kivétellel – csak felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező közalkalmazott lehet. A magasabb vezetői megbízások körét, továbbá a megbízás feltételeit a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) határozza meg. A Vhr. 3. § (3) bekezdése szerint a magasabb vezető beosztásra történő megbízás feltétele legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
 • a három hónapos próbaidő kikötésének vállalása (amennyiben a pályázó részére próbaidő kikötése kötelező);
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •  vezetői gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

 • önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség; nagyfokú terhelhetőség; kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz, amely igazolja az 5 év szakmai gyakorlat meglétét;
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét, továbbá, amennyiben nyelvvizsgával rendelkezik az idegennyelv-tudást igazoló okmány(ok) másolata;
 • a Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény fejlesztésre, vezetésére vonatkozó program;
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt büntetőeljárások hatálya alatt nem áll, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy amennyiben próbaidő kikötése kötelező, úgy 3 hónapos próbaidő kikötését vállalja;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes meghallgatása, valamint a pályázatának elbírálása a bizottság, továbbá a közgyűlés nyilvános ülésén történhet-e, vagy kéri a zárt ülés tartását;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy az adatkezelési tájékoztatót megismerte, és adatai kezeléséhez hozzájárul, valamint, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. szerinti összeférhetetlenség;
 • A 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 1/A. § (7) bekezdés e) pontja szerinti nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 30. 12:00 óra (postai úton való benyújtás esetén is)

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője nyújt, a 94/520-270-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének címezve a 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. (Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal) címre történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 28457-5/2020.; valamint a munkakör megnevezését: Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény intézményvezető beosztás betöltésére vonatkozó pályázat.
 • Személyesen: az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője részére (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. 3. emelet 315. számú iroda)

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével - a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, vagy első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja, dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.

A pályázók a bizottsági meghallgatás időpontjáról a Bizottság ülését megelőző 5 nappal írásban értesítést kapnak. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje:   2020. november 30.

A pályázati felhívás közzétételének helye, ideje.

 • https://kozigallas.gov.hu – 2020.szeptember 30.
 • Szombathely Megyei Jogú Város honlapja (www.szombathely.hu) – 2020.szeptember 30.
 • Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája – 2020.szeptember 30.

Szombathely, 2020. szeptember 25.

 

Dr. Nemény András
     Polgármester

További felhívások (0 db)

Programok

Kedves Látogató!

Magyarország Kormánya által kihirdetett egészségügyi veszélyhelyzet kapcsán hozott intézkedések miatt a programok, rendezvények megtartása bizonytalan időre szünetel.

Kérjük, hogy figyelje a veszélyhelyzettel kapcsolatos tájékoztatásokat, és látogasson vissza programajánló oldalunkra később.

Köszönjük!

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Adatok betöltése, kérem várjon...