Szombathelyi Köznevelési GAMESZ Óvodák Általános iskolák Középiskolák Főiskolák, egyetemek Gyógypedagógia

Óvodák

Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ Micimackó Óvodája

Az értelmileg akadályozottak óvodai csoportja - Zsebibaba és Malacka csoport

Az óvodai élet tudatos szervezésével, a mindennapos szakszerű csoportos és egyéni képességfejlesztő munkával, az érzelmi biztonság megteremtésével, a gyermekek tevékenységszükségletének kielégítésével, a sokoldalú tapasztalatszerzést, a szociális tanulás feltételeit biztosítva fejleszti 3 éves kortól az iskolába lépésig az értelmileg akadályozott kisgyermekeket. Csoportonként 8 gyermeket lát el 2 gyógypedagógus, 1 gyógypedagógiai asszisztens és 1 dajka.

Az óvodai foglalkozások témakörei:
Önkiszolgálásra nevelés
Feladatai: a tisztálkodás, öltözés-vetkőzés, étkezés, egyszerű munkavégzés, szobatisztaságra nevelés terén minél nagyobb önállóságra késztetni az óvodás gyermeket.
Mozgásfejlesztés
Az alapmozgások kialakítása, korrigálása, a koordinációs zavarok, a mozgásos ügyetlenség csökkentése, a testi-lelki harmónia, a jó pszichomotoros állapot elősegítése.
Anyanyelvi nevelés
Kettős feladata: a beszédmegértés fejlesztése, az aktív beszéd indítása, fejlesztése, illetve speciális megközelítési móddal, kis lépésekkel, minden érzékszerv egyidejű bevonásával a szűkebb környezet megismertetése. Egyszerű mesék, versek, mondókák megtanítása. 
Vizuomotoros készség fejlesztése
A vizuális és taktilis észlelés, a testséma fejlesztése a szem-kéz koordináció, alakállandóság, alak-háttér felismerő képesség fejlesztése, a téri tájékozódás fejlesztése, a helyes ceruzafogás megtanítása, az ábrázoló kedv felkeltése, technikák, eszközök megismertetése. 
Játékra nevelés
Az adekvát játékhasználat elsajátíttatása, a gyakorló, konstruáló és elemi szerepjátékok megismertetése. Az egymás melletti és együttes játék megvalósítása énekes-verses népi játékok játszása. 
Zenei nevelés alapjai
Egyszerű ritmusú versek, mondókák segítségével a ritmus, a zenei hallás fejlesztése. 
Egyéni fejlesztés
Az adott gyermek fejlettségi szintjének megfelelő egyéni képességfejlesztés. A lassabban haladó és a csoport átlagánál jobb képességű gyermek egyénre szabott terápiáját is jelenti.

A fenti foglalkozási körökön túl minden gyermek részt vesz csoportos szenzomotoros tréningen (Ayres-terápia), terápiás lovagláson, HRG-terápián (vízben végzett mozgásfejlesztés), ábrázolóképességét, önkifejezését segítő és érzelmi életét gazdagító művészet- és zeneterápián. Igény esetén hitoktatást is biztosítunk. Állapotok függvényében lehetőség van gyógytornász által végezett egyéni mozgásfejlesztésre és logopédus által végzett egyéni beszédfejlesztésre. Mindezen céljainkat a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve és a családdal szorosan együttműködve valósítjuk meg.

Konduktív óvodai csoport - Bagoly csoport

Az óvodai élet tudatos szervezésével, a mindennapos szakszerű csoportos és egyéni képességfejlesztő munkával, az érzelmi biztonság megteremtésével, a gyermekek tevékenységszükségletének kielégítésével, a sokoldalú tapasztalatszerzést, a szociális tanulás feltételeit biztosítva fejleszti 3 éves kortól az iskolába lépésig a mozgássérült kisgyermekeket. Mindezen célt a nemzetközileg elismert Pető-módszerrel valósítja meg. Csoportonként 8 gyermeket lát el 3 konduktor, 1 diplomás ápoló 1 gyógypedagógiai asszisztens és 1 dajka.

Az óvodai foglalkozások témakörei:
Mozgásnevelés, öntevékenységre, aktív magatartásra nevelés;
Alapvető feladata a mozgás, mint az alkalmazkodáshoz szükséges koordinált tevékenység kivitelezése, a cél az öntevékenység, valamint az aktív magatartás szokásának kialakítása,
Önálló - és egészséges életmódra nevelés;
Az egészséges életmód korai megalapozása érdekében - lényeges az önellátás tanítása, a higiéniai szabályok megismertetése, a tisztasági szokások kialakítása, az egészséges életritmus, a testmozgás szükségletének kielégítése. Mindezek a gyermek egyéni szükségleteinek és igényeinek maximális figyelembe vételével valósulnak meg. 
Érzelmi nevelés, társas kapcsolatok alakítása;
Nevelésünk során rendkívül fontos, hogy az általunk nevelt gyermekekben kialakítsuk a társakkal, illetve a felnőttekkel való kapcsolattartás szükségletét, mások érzelmeinek felismerését és a saját érzelmek kifejezésének képességét. 
Értelmi nevelés, fejlesztés;
A sokoldalú tevékenység biztosítása - amelynek keretén belül a mozgássérült óvodásoknak lehetősége nyílik az ismeretszerzés módjainak megtanulására, a külvilág információinak felfogására, megértésére, feldolgozására -, az érdeklődés felkeltése az egyes tevékenységek iránt, a cél elérése fölött érzett sikerélmény, lehetővé teszi az ismeretszerzéssel kapcsolatos pozitív viszonyulás kialakulását, az új információk és ismeretek iránti szükségletek kialakulását. 
A fenti foglalkozási körökön túl minden gyermek részt vesz csoportos terápiás lovagláson, HRG-terápián (vízben végzett mozgásfejlesztés), ábrázolóképességét, önkifejezését segítő és érzelmi életét gazdagító művészetterápián. Szükség estén egyéni gyógytornában és logopédiai kezelésben is részesülnek a gyermekek. Mindezen céljainkat a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve és családdal szorosan együttműködve valósítjuk meg.

Autizmussal élő gyermekek csoportja - Tigris csoport

 A 2010/2011. tanévben indult óvodánkban autizmussal élő gyermeket fogadó csoport 8 fővel. Az autizmussal diagnosztizált gyermekek száma folyamatosan emelkedik. Csoportunk létszáma is minden évben nőtt, jelenleg 10 fő. Aki nem jut be az óvodai csoportba, azokat ambuláns ellátás keretében tudjuk fogadni, és lehetőség szerint minél előbb a csoportba illeszteni.

Az autizmussal élő gyermekek jellemzése

Az autizmussal élő gyermeknek nehézségei vannak a kölcsönösséget igénylő szociális készségek, illetve a rugalmas gondolkodás és kreativitás területén. Sokan nem beszélnek, vagy beszédük későn indul. Károsodott a kommunikáció, a beszéd megértése - még a jól beszélők esetében is - sérült. Jellemző még az egyenetlen intelligencia, illetve képességprofil és a következményes sztereotip viselkedés, érdeklődés, aktivitás. A deficitek okozta elsődleges és másodlagos viselkedési tünetek az igen súlyostól a csaknem tünetmentességig változhatnak, és az élet különböző szakaszaiban különböző formában jelentkezhetnek. Új helyzetben, váratlan események hatására felerősödhetnek .
A tünetek változatossága mellett az autizmus súlyossága széles skálán szóródik. Az autizmus spektrum zavarok gyakran társulnak egyéb problémákkal, mint például:
- értelmi fogyatékosság, mint a leggyakrabban társuló fejlődési zavar
- beszéd-, érzékszervi-, mozgás- vagy "más" fogyatékosság
- viselkedésproblémák, pl. agresszió, auto-agresszió
- étkezési és alvási zavarok

Az autizmus olyan fejlődési zavar, mely súlyosan akadályozza a tárgyi és szociális környezet megértését, a célszerű, adaptív viselkedés fejlődését. Ezért esetükben az élő nyelv és a szociális közvetítés helyettesítendő és kiegészítendő egyénre szabott vizuális környezeti támpontokkal. A vizuális környezeti támpontokat összefoglalóan protetikus környezetnek nevezzük. A környezet adaptálásának célja a tájékozatlanság, bizonytalanság, az újtól, ismeretlen eseménytől való szorongás csökkentése, és a frusztrációból következő inadaptív viselkedések megelőzése. 

Az autizmussal élő gyermekek óvodai nevelésének célja az elemi adaptív viselkedések kialakítása:
- szociális, kommunikációs készségek célzott fejlesztése,
- az autizmusból és a társuló fogyatékosságokból eredő fejlődési elmaradások lehetséges célirányos kompenzálása,
- a sztereotip, szociálisan nem megfelelő viselkedések kialakulásának megelőzése, illetve korrekciója,
- a fogyatékosság specifikus, protetikus, augmentatív környezet, eszközök, módszerek és szokásrendszer kialakítása és használatának elsajátíttatása

 A fenti speciális óvodai célok eléréséhez a következő feladatok kapcsolódnak a fő fejlesztési területeken:

Kommunikáció és szociális viselkedés
- szociális kapcsolatteremtés elemeinek tanítása,
- beszéd vagy ennek hiányában alternatív, vizuális eszközzel történő kommunikáció használatának tanítása,
- tanítási helyzetben szükséges elemi szociális viselkedés kialakítása,
- augmentatív kommunikációs eszközök használatának tanítása mindennapi élethelyzetekben, a protetikus környezet részeként.

Korai kognitív funkciók
- elemi logikai műveletek, fogalmak, összefüggések tanítása
- szociális kognitív készségek fejlesztése,
- egyszerű aktivitásformák kialakítása strukturált keretek között,
- általánosítás képességének fejlesztése,
- az elsajátított képességek önálló használatának tanítása,
- az elsajátított képességek más összefüggésben való használata,
- képességek alkalmazása más, elsősorban otthoni környezetben.

Viselkedésproblémák kezelése, megelőzése, alternatív viselkedések kialakítása
- kétszemélyes tanítási helyzetben való részvétel viselkedési elemeinek kialakítása,
- csoportba való beillesztés kialakítása,
- óvodán kívüli környezethez való adaptív viselkedés kialakítása.

Kiemelten fontos nevelési cél már óvodás korban is a lehető legnagyobb önállóság elérése az önkiszolgálás különböző területein: az étkezésben, öltözködésben, valamint a szobatisztaság és a személyi higiéné terén.

A gyerekek feladatvégzésének tervezésekor strukturált, vizuálisan kódolt, önálló munka megteremtésére törekszünk

Az autizmus specifikus fejlesztés mellett a csoportba járó gyermekek egyéb kiegészítő terápiákon is részt vesznek.
Lovas terápia
Kutya terápia
Ayres terápia
Úszás

Egyéb óvodai élethez kapcsolódó foglalkozások a csoportban
Bábjáték
Zenei nevelés
Vizuális nevelés/Agyagozás
Játékra nevelés

A csoportban a gyermekekkel egyéni képességeiknek és haladási ütemüknek megfelelően foglalkozunk, mivel óvodásaink verbális készsége, életkora, értelmi fejlettsége és érdeklődése nagyon eltérő.

A fejlődés különböző területein tapasztalható elmaradások kompenzálása, fejlesztése minden esetben a gyermekek lehetőségeinek és érdekeinek figyelembevételével zajlik. A szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás és egyeztetés kiemelt és meghatározó szerepet kap. Óvodásaink nyugodt, kiegyensúlyozott viselkedésének feltétele a harmonikus személyi és tárgyi bázis megteremtésével érhető el. Az esetleges viselkedésproblémák megelőzésének egyik eszköze a gyermekek szükségleteihez igazodó protetikus, áttekinthető környezetet, amelyben a legelőnyösebb módon valósul meg egyéni kommunikációs eszköztáruk használata. A strukturált oktatáshoz adottak a feltételek, ennek alapján egy helyszínhez általában egy tevékenységforma tartozik annak szabályrendszerével. A napirendet úgy helyeztük el, hogy a gyermekek kényelmesen elérjék azt. A környezet kialakítása során figyelembe kell vennünk azt az elvet, hogy a tanulók a legtöbb új ismeretet egyéni helyzetben szerzik meg. Ezért minden kisgyermeknek külön tanulóasztala, kuckója van, ahol az egyéni fejlesztése, önálló munkavégzése történik.

A szociális és kommunikációs fejlesztés során nagy hangsúlyt kapnak a különböző társas tevékenységek.

A csoportban két, az autizmus területén speciálisan képzett gyógypedagógus tervezi és végzi a fejlesztést. Munkájukat gyógypedagógiai asszisztens és dajka segíti.
A csoport szakemberei nagyon fontosnak tartják a szülőkkel való együttműködést, az állandó konzultációt, hiszen mindannyiunk legfőbb célkitűzése az, hogy az óvodában elsajátított ismereteket gyermekeink képesek legyenek más környezetben, más felnőttekkel, s a későbbiekben önállóan is sikerrel alkalmazni.

 


Megnevezés: Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ Micimackó Óvodája
Cím: 9700 Szombathely, Pázmány Péter körút 26/b.
Telefon: +36 (94) 329-009;
Vezető: Tagintézményvezető: Takács Nóra
E-mail: takacs.nora@aranyhid.szombathely.hu
Honlap: http://www.aranyhid-szhely.sulinet.hu

Programok

Zene/Koncert: Tolcsvay László koncert „Jöjj kedvesem…”

Helyszín: AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
Időpont: 2020 Február 19. (Szerda) 19:00

Első redőny - fotókiállítás (Előadás/Kiállítás)

AGORA - Savaria Filmszínház aula, Szombathely, Mártírok tere 1.
2020 Január 25. (Szombat) 16:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
BAJKÓ Zenekar: Párosan - lemezbemutató koncert és táncház (Zene/Koncert)

ELTE SEK Zenei Intézeti Tanszék, Szombathely, Géfin Gyula u. 28.
2020 Január 25. (Szombat) 17:30

Még több Zene/Koncert ...
Horvát bál (Zene/Koncert)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
2020 Január 25. (Szombat) 18:00

Még több Zene/Koncert ...
Tvrtko túl minden határon, A BÚCSÚ, Szombathely (Előadás/Kiállítás)

Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ (MMIK) - Színházterem, Szombathely, Ady tér 5.
2020 Január 25. (Szombat) 18:00

Még több Előadás/Kiállítás ...

További programajánlatokért látogasson el a szombathelypont.hu weboldalra, vagy töltse le mobil alkalmazásunkat!

Adatok betöltése, kérem várjon...