Önkormányzati Álláshirdetés Országos fejlesztési pályázatok Programalap - mini projektek támogatására

Önkormányzati

Szent Márton Esélyegyenlőségi Támogatási Program pályázati felhívás

Érvényes: 2019.05.13 - 2019.08.31

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet Szent Márton Esélyegyenlőségi Támogatási Programban való részvételre,

Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén életvitelszerűen élő, szombathelyi bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 2019/2020-as tanévben általános iskola 5. évfolyamán tanulmányokat kezdő tanulói részére.

A pályázat célja: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szent Márton Esélyegyenlőségi Támogatási Program rendszerén keresztül támogatást kíván nyújtani a tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek számára.

A pályázónak az alábbi együttes feltételeknek kell megfelelnie:

 1. a pályázó, valamint a háztartásában élő személyek nem rendelkeznek  vagyonnal,*
 2. a pályázó háztartásában élő személyeknek az egy főre jutó havi jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum háromszorosát nem haladja meg (2019. évben 85.500,-Ft).*

 

A pályázat beérkezésének határideje: pályázati felhívás megjelenésének napjától 2019. június 30. napjáig.

A pályázatot a pályázati felhívásban szereplő adatlapon, a Polgármesteri Hivatal földszinti ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási időben, személyesen kell benyújtani. A pályázathoz mellékelni kell az előírt dokumentumokat. A pályázat kizárólag abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha azt a pályázati felhíváshoz csatolt adatlapon, a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelő módon, helyen és határidőben nyújtották be. A pályázat benyújtásának tényéről a pályázatot beadó személy igazolást kap. A pályázat benyújtásának határideje jogvesztő, igazolási kérelem benyújtására lehetőség nincsen.

A pályázathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat:

 1. a pályázó általános iskolai 4. évfolyamának lezárt évvégi bizonyítványának másolatát;
 2. a pályázó, illetve háztartása jövedelmi viszonyairól és vagyoni helyzetéről szóló igazolást, vagy amennyiben ez nem lehetséges, akkor vagyoni, jövedelmi viszonyairól büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát, amelyben foglaltak valódisága ellenőrizhető;
 3. árvaellátásban részesülő pályázó esetén az árvaellátást igazoló dokumentum másolatát;
 4. tartósan beteg személy esetén magasabb összegű családi pótlékról szóló igazolás, vagy a háziorvos igazolását arra vonatkozóan, hogy három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel;
 5. súlyosan fogyatékos személy esetén magasabb összegű családi pótlékról   szóló igazolás, vagy szakambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa által kiállított igazolás, vagy az Országos Orvosszakértői Intézet szakvéleménye;
 6. családbafogadott pályázó esetén a gyámhatóság erről szóló határozatát;
 7. rendszeres pénzellátásban részesülő személy esetén, az erről szóló dokumentumot,
 8. a köznevelési intézmény igazgatója által hitelesített pedagógiai ajánlást, javaslatot,
 9. a lakóhelyet vagy tartózkodási helyet igazoló irat másolatát.

Az érvényes pályázatot beadó kérelmezők háztartásában a polgármesteri hivatal munkatársa, a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársával együttesen – az időpont előzetes egyeztetését követően - környezettanulmányt végez. A környezettanulmányt tárgyév július 31. napjáig kell elvégezni.

A pályázónak szakértő által végzett, a tehetség felmérésére irányuló vizsgálaton kell megjelennie.

A vizsgálat, valamint a környezettanulmány időpontjáról a pályázó törvényes képviselőjét két időpont megadása mellett elektronikus levélben és telefonon - az iratra való rögzítés mellett – kell értesíteni.

A munkacsoportnak lehetősége van a pályázó személyes meghallgatására. Amennyiben a fenti cselekmények valamelyike a törvényes képviselő együttműködésének hiánya miatt nem valósul meg, a pályázatot el kell utasítani.

A beérkezett pályázatokat az Oktatási és Szociális Bizottság 2019. augusztus 31. napjáig bírálja el, 100 pontos pályázati rendszerben a rendeletben meghatározott szempontok alapján. A támogatottak személyéről a felállított sorrend alapján a Bizottság dönt. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. A pályázót a pályázat eredményéről a polgármester írásban értesíti. Az elnyerhető támogatás összege: 500 ezer Ft/fő/tanév, amelyből a gyermek taníttatásának és képzésének költségei közvetlenül fedezhetők. A támogatási időszak tárgyév szeptember 1. napjától következő év augusztus 31. napjáig tart.  A támogatás felhasználása a támogatási időszakon belül, az egyéni fejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, a mentor döntése alapján történik. A támogatott és törvényes képviselője köteles a mentorral együttműködni, és az egyéni fejlesztési tervben foglalt kötelezettségeket teljesíteni.

A pályázati felhívás megtekinthető a város honlapján, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint megküldésre kerül a szombathelyi általános iskoláknak.

A pályázatról további felvilágosítást a 94/520-153-as telefonszámon lehet kérni.

Szombathely, 2019. május 10.   

 

Dr. Puskás Tivadar
polgármester sk.

*vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt -   jövedelemként figyelembe nem vett - összeg, amelynek

a) külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát (2018. évben 855.000,-Ft), vagy

b) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb   összegének  a   nyolcvanszorosát (2018. évben 2.280.000,-Ft) meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

* a jogosultság megállapításakor:

a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát

kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

További felhívások (0 db)

Programok

Mozi: Volt egyszer egy... Hollywood

Helyszín: AGORA - Savaria Filmszínház, Szombathely, Mártírok tere 1.
Időpont: 2019 Augusztus 26. (Hétfő) 17:50

A DAL a Miénk! Álljon össze a város legnagyobb zenekara! (Zene/Koncert)

Szombathely, Fő tér - Rendezvénytér, Szombathely,
2019 Szeptember 14. (Szombat) 16:00

Még több Zene/Koncert ...
Angry Birds 2 3D – A film (mb) (6) (Mozi)

Cinema City, Savaria Plaza, Szombathely, Körmendi út 52-54
2019 Augusztus 26. (Hétfő) 10:00

Még több Mozi ...
Volt egyszer egy… Hollywood 2D (mb) (18) (Mozi)

Cinema City, Savaria Plaza, Szombathely, Körmendi út 52-54
2019 Augusztus 26. (Hétfő) 10:45

Még több Mozi ...
Angry Birds 2 2D – A film (mb) (6) (Mozi)

Cinema City, Savaria Plaza, Szombathely, Körmendi út 52-54
2019 Augusztus 26. (Hétfő) 11:00

Még több Mozi ...

További programajánlatokért látogasson el a szombathelypont.hu weboldalra, vagy töltse le mobil alkalmazásunkat!

Adatok betöltése, kérem várjon...