Felhívások

BÍRÓSÁGI ÜLNÖKVÁLASZTÁS – 2019. ÉV

Érvényes: 2019.03.12 - 2019.04.10

Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében a törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák -ülnökök- is részt vesznek az ítélkezésben. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (továbbiakban: Bjt.) 216. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy az ülnökök megbízása 4 évre szól. A legutóbbi ülnökválasztásra 2015. évben került sor, akiknek a megbízatása ez évben, az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.

A Magyar Köztársaság Elnöke 95/2019. (III.5.) KE határozatában a bírósági ülnökök választását 2019. március 7. és 2019. április 30. napja közé eső időtartamban tűzte ki.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szombathelyi Törvényszékhez, a Szombathelyi Járásbírósághoz,  és a Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz választ ülnököket, az Országos Bírósági Hivatal elnöke 20.SZ/2019.(II.21.) OBHE határozatában megállapított létszámban.

Bírósági ülnök jelölt lehet:

A Bjt. 212.§ (1) bekezdésében rögzített általános feltétel szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban ülnökként a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) 680.§ (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint kizárólag pedagógus, pszichológus és a gyermekvédelmi ellátórendszerben meghatározott, felsőfokú végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban ilyen munkakörben dolgozó személy vehet részt.

Az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat.

A jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik. A jelöltnek hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia büntetlen előéletét. Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

Az ülnök megbízatása megszűnik a 70. év betöltésével.

A Bjt. szerint a bírósági ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok, és az egyesületek - pártok kivételével -  jelölik.

A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei, a nem pedagógus ülnökeit az egyesületek, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint a Be. 680.§ (5) bek.c) pontja szerinti, a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztató vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

A közigazgatási és munkaügyi bíróságok ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

Felkérem a fent leírt feltételeknek megfelelő állampolgárokat, egyesületeket, alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézményeket, a gyermekvédelmi ellátórendszerben foglalkoztató szervezeteket, érdekképviseleti szerveket, hogy jelöljenek bírósági ülnöknek választható személyeket, akik az ismertetett feltételeknek megfelelnek!

Az ülnökválasztással kapcsolatos egyéb kérdésekben a 94/520-233 telefonon kaphatnak részletes tájékoztatást. A jelöléshez szükséges nyomtatványok Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (általános ügyek intézése) beszerezhetők vagy a város honlapjáról és ahol a 2019. évi bírósági ülnökválasztással kapcsolatban bővebb információk is találhatók.

A jelöléseket tartalmazó „Bírósági ülnökké jelölés”, Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról nyomtatványokat valamint a jelölt  „Hatósági erkölcsi bizonyítványát” – legkésőbb 2019. április 10. napján (szerda) 17.00 óráig lehet leadni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (általános ügyek intézése) vagy a Jogi, Képviselői és Hatósági Osztály Képviselői Irodája vezetőjénél (VI.emelet).

Szombathely, 2019. március 12.

Dr. Puskás Tivadar
polgármester
 

A szükséges NYOMTATVÁNYOK letölthetők a "Kapcsolódó dokumentumok" alatt!

 • Bjt.213. § (1) bek alapján jelölhető ülnök jelöléséhez
  (szükséges nyomtatványok:  „jelölés_általános bírósági ülnök”;„jelölést elfogadó nyilatkozat” )
 • Bjt. 213. § (2) bek. alapján a fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság ülnökének   jelöléséhez
  (szükséges nyomtatványok: „jelölés_fiatalkorúak bírósági ülnöke”;„jelölést elfogadó nyilatkozat”)
 • Bjt.213. § (4) bek alapján a  közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnöke jelöléséhez
  (szükséges nyomtatványok: „jelölés_km_bírósági ülnök”;„jelölést elfogadó nyilatkozat”)

Csatolni kell továbbá minden ülnök jelöltnek az alábbi dokumentumokat:               

 • a bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt, mely igazolja hogy
  • büntetlen előéletű
  • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. - A jelöléshez ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni! (Tájékoztató nyomtatvány:„Hatósági erkölcsi bizonyítvány”)

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjének  

 • igazolnia kell továbbá a megválasztásához Be. 680. § (5) bekezdésének megfelelő, szükséges adatokat és tényeket, ezért - fentieken túl - mellékelnie kell a tényeket tartalmazó dokumentumokat (pedagógus, pszichológus diploma másolata, a Be. 680. (5) bek. c) pontja szerinti munkáltatói igazolás)

JOGSZABÁLYOK:

 • Alaptörvény  -  27.cikk (2)
 • 95/2019. (III.5.) KE határozat, a bírósági ülnökök megválasztása időpontjának kitűzéséről
 • 2011. évi CLXI. törvény, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról (Bszi.)
 • 2011. évi CLXII. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról (Bjt.)
 • 2017. éviXC. törvény, a büntetőeljárásról (Be.)
 • /fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró ülnökökről a Be. 680 § (5)/
 • 2010. évi CLXXXIV. törvény, a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról

További felhívások (0 db)

Programok

Zene/Koncert: Sakura

Helyszín: AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
Időpont: 2019 Április 06. (Szombat) 19:00

KÖRHINTA (Színház/Tánc)

Mesebolt Bábszínház - Kamaraterem, Szombathely, Ady Endre tér
2019 Február 17. (Vasárnap) 10:00

Még több Színház/Tánc ...
Colette (16) (Mozi)

AGORA - Savaria Filmszínház, Szombathely, Mártírok tere 1.
2019 Március 25. (Hétfő) 14:10

Még több Mozi ...

További programajánlatokért látogasson el a szombathelypont.hu weboldalra, vagy töltse le mobil alkalmazásunkat!

Adatok betöltése, kérem várjon...