Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Markusovszky kórház Ügyeletek Házi gyermekorvosok Felnőtt háziorvosok Fogászati ellátás Gyógyszertárak

Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete

Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete

Az intézet székhelye:

Székhely: 9700 Szombathely, Wesselényi u. 4.
Telefon: +36 94/313-286, +36 30/399-8710
E-mail: eu.kult@gesz.szombathely.hu
Honlap: www.egeszseg-prevencio.hu
Igazgató: Vigné Horváth Ilona

Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete

Működési idő:
hétfőtől - csütörtökig 7,30 - 16,00
pénteken 7,30 - 13,30

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8. § (4) bekezdése, valamint az egészségügyről szóló l997. évi CLIV. Törvény 152. §. a települési önkormányzat feladatai között határozza meg az egészségügyi alapellátás körében az alábbi feladatokról való gondoskodást:
1. háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
2. a fogorvosi alapellátásról,
3. az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
4. a védőnői ellátásról,
5. az iskola-egészségügyi ellátásról,

melynek Szombathely város önkormányzata a Szombathelyi Egészségügyi Allapellátó Intézet - 2015. április 1-től Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézemények Gazdasági Ellátó Szervezete - létrehozásával és feladatainak meghatározásával kívánt eleget tenni.

2015. április 1-től a Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének határozata alapján az intézet feladat-ellátási köre kibővült, az alábbi intézmények tekintetében pénzügyi-gazdasági tevékenység végzésére vonatkozóan:
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ
Mesebolt Bábszínház
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár
Savaria Szimfonikus Zenekar
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok

Az intézet feladatai:
1. Működési területén biztosítja az egészségügyi alapellátást. Teljeskörűen ellátja a működési körébe tartozó szakterületen pénzügyi-, gazdasági-, számviteli-, informatikai-, műszaki-, munka-, és bérügyi, valamint a szakmai szervezési feladatait.
2. Figyelemmel kíséri az egészségügy átalakulásának, átszervezésének jogszabályi változásait és intézményen belül realizálja megvalósítását.
3. Szombathely város közigazgatási területe, Sé és Nárai csatolt községek, továbbá Szombathely város vonzáskörzetéhez tartozó községek fogorvosi ügyelete és fogászati alapellátása biztosítása, valamint a vérszállítási körbe bevont Vas megyei településekről laborvizsgálati anyagok szállítása.
Felnőtt háziorvosok
A 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet alapján a háziorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A háziorvos köteles ellátni az ellátási területén lakó, külön jogszabályokban foglaltak szerint hozzá bejelentkezett és az általa elfogadott biztosítottakat.

A háziorvos feladatkörébe tartozik továbbá:
1. a terhesgondozásban való közreműködés,
2. a közegészségügyi-járványügyi feladatok ellátása,
3. az egészségnevelésben és egészségügyi felvilágosításban való részvétel,
4. az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzése,
5. önkormányzattal kötött szerződésben rögzítettek szerint az ügyeleti szolgálatban való részvétel
6. külön engedély alapján a kézigyógyszertár kezelése,
7. külön jogszabályban meghatározott orvosi, orvosszakértői feladatok,
8. külön jogszabályban foglaltak szerint a halottvizsgálat ellátása.
Házi gyermekorvosok
A 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerint a házi gyermekorvos ellátását a 14. életévét be nem töltött személyek számára biztosítja. Felkérésre a 14-18- év közötti személyeket is elláthatja.

A gyermekorvosi ellátás keretében a háziorvos feladatkörén túl ellátandó feladatok:
1. a csecsemők és gyermekek gyógyító-megelőző alapellátása, beleértve a tanácsadást,
2. az újszülöttek, a veszélyeztetett csecsemők és gyermekek szükség szerinti preventív látogatása, ezen túlmenően intézeten kívüli szülés esetén az újszülöttnek a szülés megtörténtétől számított 4-7 napon belül történő meglátogatása
3. a gyermekintézményekbe történő felvétel előtti orvosi vizsgálat,
4. gyermekápolás címén a jogosult keresőképtelen állományba vétele,
5. a gyermekről ötéves életkorában a külön jogszabály szerinti „fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére” megnevezésű orvosi adatlap kiállítása

Fogászati alapellátás
Fogászati alapellátás keretében nyújtott fogorvosi szolgáltatás biztosítása Szombathely város és városkörnyéki települések tekintetében.

Területi ellátási kötelezettséggel:
- 3 -14 éves korosztály tekintetében gyerekfogászat látja el a feladatot
- 14 -18 éves korosztály tekintetében ifjúsági fogászat látja el a feladatot
- 18 év feletti korosztály tekintetében felnőtt fogászati látja el a feladatot.

A fogorvosi alapellátás keretében a fogorvos feladatai:
1. a fog- és szájbetegek alapellátási körébe tartozó vizsgálata, kezelése és gondozása,
2. a fogászati szűrővizsgálatok végzése
3. a góckutatás
4. a terhesek fogászati gondozása, és
5. a sürgősségi ellátás.
6. A gyermek-, ifjúsági fogorvos, illetve az iskolai, ifjúsági fogorvos koordinálja és végzi a fogászati prevenciós munkát.

Fogászati ügyeleti ellátás
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 93.§-a alapján az ügyeleti rendszer a napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben az egészségügyi ellátás folyamatos igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az ügyeleti ellátás célja a rendelési időn túli sürgősségi fogorvosi ellátás.

Védőnői szolgálat
Az országos védőnői hálózat 2010. évben ünnepelte 95 éves évfordulóját. Megalakulása óta sok változáson ment keresztül, de alapgondolata megmaradt "a családok egészségének védelme". A társadalmi, gazdasági átalakulások, a lakosság kedvezőtlen egészségi állapota újabb kihívásokat állít a védőnők elé. Fő feladatukon - a várandós anyák és gyermekek gondozásán túl a primer prevencióban is jelentős szerepet vállalnak. Tevékenységüket családlátogatás, tanácsadás és közösségi egészségfejlesztő programok keretében végzik.
2005. évben a védőnői szolgálat felépítése megváltozott területi és iskolát ellátó védőnőkre. Ez a változás lehetővé teszi, hogy az iskolát ellátó védőnők még hatékonyabban tudják az iskoláskorúak egészségmagatartását befolyásolni, fejleszteni saját egészségük érdekében.
Szombathely városban 16 területi védőnői, 5 vegyes ellátású (iskola és terület) körzet működik. Az általános- és középiskolákat 13 védőnő látja el.

Területi védőnő feladatai:
1. Nővédelem,
2. Várandós anyák gondozása
3. Gyermekágyas időszakban segítségnyújtás, tanácsadás
4. Csecsemők és kisgyermekek gondozása
5. Iskoláskorúak egészségfejlesztése
6. Közösségi egészségfejlesztés (szülésre, szülői szerepre felkészítés, baba-mama klubok szervezése)
7. Részt vesz a lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében
8. Tanácsadás, segítő beszélgetés
9. Családgondozás

Iskola védőnő feladatai:
Az iskola-védőnőnői feladatokat az iskolai ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 3. sz. mellékletében meghatározottak alapján végzi.
Prevenciós Ház
A prevenciós feladat helyszínéül szolgál 2010. évben átadott Prevenciós Ház, mely lakossági szűrések, prevenciós előadások és egészségnevelési programok helyszínévé vált. Célul tűztük ki, megszólítani mindenkit, aki tenni akar valamit az egészségéért. Prevenciós Ház feladataként került meghatározásra: a Szombathely lakosságának egészségvédelme, az egészségtudatos magatartás népszerűsítése, a megelőzés fontosságának hangsúlyozása, a társadalom figyelmének ráirányítása az egészségmegőrzés fontosságára, mindezek eljuttatása a lakosság minél szélesebb rétegeihez. A programok ingyenes biztosítása érdekében a védőnők létrehozták Szombathelyiek Egészségéért Egyesületet, mely pályázati forrásból, támogatásokból biztosítja ezen feladatok ellátásához szükséges fedezetet.
A Prevenciós Ház állandó programja, minden hónap 3. szerdáján 16:30 órakor kezdődő, a lakosságot megszólító „Nyitott kapuk” program, ahol előadások hangzanak el különböző egészségmegőrző témákban. Ingyenes szűrővizsgálatot biztosítunk a megjelenteknek, pl. vércukor-, koleszterin szint-, vérnyomásmérés, testtömeg index számolás, tanácsadás. A kézbe adható szóróanyagok ingyenesen elvihetők.
Anyatejgyűjtő Állomás
Működési körén belül - védőnői szervezéssel - az anyatej összegyűjtése és az anyatejes táplálás igény szerinti biztosítása a hatályos jogszabályok figyelembe vételével, a folyamatos ellátást szombati, vasárnapi és ünnepnapi nyitva tartással oldjuk meg.
Iskola-egészségügyi ellátás
A középfokú oktatási intézményekben tanulók megelőző jellegű egészségügyi alapellátása. Az oktatási törvényben meghatározottak és a hatályos egészségügyi jogszabályokban megfogalmazott feladatok alapján, együttműködve a védőnői szolgálattal.
Laborjárat
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház valamint Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egészségügyi Alapellátó Intézet között létrejött feladat ellátási megállapodás alapján az Egészségügyi Alapellátó Intézet 2002. január 1-étől ellátja a szombathelyi háziorvosi rendelők mellett működő vérvételi helyeken, valamint foglalkozás-egészségügyi rendelőkben levett vér és egyéb laborvizsgálati munkák szállítását a Kórház központi laboratóriumába, valamint az eredmények visszaszállítását a rendelőbe.
A háziorvosi ellátás színvonalának emelése érdekében létrejött 72, vérszállítási körbe bevont településről szerződés alapján háziorvosi rendelőkben levett vér és egyéb laborvizsgálati anyag szállítása a Markusovszky Kórház Központi Laboratóriumába, illetve a vizsgálati eredmények visszajuttatása a háziorvosi rendelőkbe.
Humán Civil Ház
Humán Civil Ház feladata az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó önsegítő közösségek segítése, szakmai tanácsadás, fórumok, képzések, továbbképzések szervezése, valamint a működésükhöz szükséges helyiség és infrastruktúra biztosítása.
A Humán Civil Ház szakembergárdájának feladata az évente megrendezésre kerülő „Egészség-hét” rendezvénysorozat megszervezése, bonyolítása, valamint az "Egészséges Városok Szövetsége" Szombathelyi Tagszervezetének működése.
E-mail: hch@savaria.hu
Honlap: http://www.hch-szombathely.hu/

Vérvételi helyek
2010. március 1-től a Markusovszky Kórház finanszírozási problémák miatt nem biztosítja a háziorvosi rendelők mellett működő vérvételi helyek szakmai létszámát. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése alapján a vérvételi helyek további fenntartását vállalta a lakossági igényeket figyelembe véve. A vérvételi asszisztensek foglalkoztatásával és helyiség biztosításával.


Galéria (1 db)

Programok

Gyerekeknek: MÁRTON NAPI JÁTSZÓPROGRAM – Kalandjáték Savariában c. játszóház

Helyszín: Szombathely, Fő tér - Rendezvénytér, Szombathely,
Időpont: 2018 November 09. (Péntek) 12:00

SZENT MÁRTON-NAPI ORSZÁGOS NAGYVÁSÁR (Szent Márton Programsorozat)

Vasi Skanzen, Szombathely, Árpád út
2018 November 09. (Péntek) 15:00

Még több Szent Márton Programsorozat ...
Vesperás Szent Márton tiszteletére és lampionos felvonulás (Szent Márton Programsorozat)

Székesegyház - Püspöki Palota, Szombathely, Mindszenty József tér
2018 November 09. (Péntek) 17:00

Még több Szent Márton Programsorozat ...
Ünnepi szentmise Szent Márton, az Egyházmegye védőszentjének tiszteletére (Szent Márton Programsorozat)

Sarlós Boldogasszony Székesegyház, Szombathely, Mindszenthy tér
2018 November 10. (Szombat) 10:00

Még több Szent Márton Programsorozat ...
SZENT MÁRTON DÍJÁTADÓ GÁLA (Szent Márton Programsorozat)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér
2018 November 10. (Szombat) 18:00

Még több Szent Márton Programsorozat ...

További programajánlatokért látogasson el a szombathelypont.hu weboldalra, vagy töltse le mobil alkalmazásunkat!

Adatok betöltése, kérem várjon...